On we want to shoot out to rural trans/non-binary people who, in many cases, might not be safe to exist as visibly trans. Let's fight to end the cistem so everyone is free!

No Dia da Visibilidade Trans estamos a pensar na xente trans/no binaria rural que a míudo non pode existir coma visiblemente trans de xeito seguro. Luitemos para acabar co cixtema para que todes sexamos libres!

The project now has an XMPP account at vilib@xmpp.international. If you are queer and want to visit, network or think we could help you in any way, message us.

O proxecto agora ten unha conta de XMPP en vilib@xmpp.international. Se es cuir e queres visitar, facer rede, ou pensas que podemos axudarche dalgún modo, escribenos.

Literary project in Spanish 

Hoy publicamos la conclusión del proyecto literario que hemos difundido en los últimos meses. En esta última entrada le autore se presenta y nos cuenta la historia detrás de su proyecto:

vilaliberdade.blackblogs.org/b

We have a new masto account at: mastodon.lol/@vilaliberdade

We are not moving from here, just wanted to broaden our online presence and try a bigger instance. You can keep following us just in here, or both.

(GAL)

Temos unha nova conta en:

mastodon.lol/@vilaliberdade

Non estamos a deixar ista instancia, só queremos ampliar a nosa presenza online e probar unha instancia mais grande. Podedes seguirnos só aqui ou nos dous sitios se queredes.

(ESP)

Tenemos una nueva cuenta en:

mastodon.lol/@vilaliberdade

No nos estamos mudando de esta instancia, solo queremos ampliar nuestra presencia online y probar una instancia más grande.

Podéis seguirnos solo aquí o en los dos sitios si queréis.

(Untranslated post, literary work in Spanish)

Continuamos la difusión mensual del proyecto literario de una persona cuir afín a nuestro proyecto.

vilaliberdade.blackblogs.org/2

Disfrutadlo!

Rural queer neighborhoods, asking for feedback 

As a new rural queer home/space project, from some time ago we are wondering about the creation of a bigger rural queer community or neighborhood for like-minded queer people .

As a starting point, let's say there's a broad rural area with lots of cheaper houses (many in need of deep renovation, but some livable), land (for container homes/caravans), etc, and possibly some options other than buying. There's several queer projects, somewhat disperse but within same day driving distance. Not a lot of queer people, but a few of them committed to rural queer activism.

What we'd like is to help to facilitate networking for queer people interested in moving to rural/country homes who would like to know they would have queer neighbors or a network to be part of when they move.

At this point this is an idea we are brainstorming about, considering the logistics of doing such a project in a safe manner and how we'd go about it. So we'd love some feedback. What would you like to see in such an initiative?

(Untranslated post about a literary work written in spanish)

Os recordamos que seguimos difundiendo mes a mes el proyecto literario de una persona cuir que desea darlo a conocer:

vilaliberdade.blackblogs.org/2

Esperamos que os guste!

@hazel@monads.online @jordyd The most accepted pronoun is "elle" as in "él/ella/elle". Gendered words end in "e", as in "elle es mi compañere" (plural "elles son mis compañeres").

Previous post published only in spanish because it's about a literary project by a queer person written in that language. Still, if you think spanish speaking people in your feed may read it, boosts are appreciated, thanks!

Este mes comenzamos a publicar en nuestro blog el proyecto literario (en español/castellano) de una persona cuir afín a nuestro proyecto que desea difundirlo.

Texto de julio:

vilaliberdade.blackblogs.org/2

Todos los textos anteriores:

vilaliberdade.blackblogs.org/t

Gracias por leerlo y difundirlo.

Intro (ENG) 

Vila Liberdade is a house project located in a village in Galiza (north-west Iberian Peninsule).

We intend to provide a safe space for queer travellers and locals to retreat, enjoy rural life and create art.

The project is still in development, the house is inhabited and the art work spaces are partly usable, but more improvements are due in the next months.

Every queer person is welcomed, this is a safe space for people of any gender or orientation (including every non binary gender, a-spec, pan people, etc) and sex workers.

Both permanent inhabitants and our closer local network are queer white people of diverse genders/orientations/abilities/neurostatus.

We acknowledge our privileges and encourage all queer comrades, specially racialised comrades, to call us in/out whenever we are doing anything oppressive or being ignorant/unaware in any way of how our privileges affect you.

intro (GAL, ES) 

Vila Liberdade é un proxecto de casa cuir situada nunha aldea en Galiza (Península Ibérica).

Queremos prover un espazo seguro para viaxeres cuir e compañeres cuir locais en busca de tranquilidade para que poidan gozar da vida rural, crear arte ou relaxarse.

O proxecto aínda está en fase de desenvolvemento. A casa xa está habitada e os espazos de traballo artístico son parcialmente utilizables, pero faremos máis reformas nos próximos meses.

Todas as persoas cuir son benvidas, isto é un espazo seguro para xente de todos os xéneros e orientacións (incluíndo todos os xéneros non binarios, persoas do espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) e traballadores sexuais.

Tanto es habitantes permanentes como a nosa rede local máis próxima somos persoas brancas de diversos xéneros/orientacións/capacidades funcionais/neuroestatus.

Recoñecemos os nosos privilexios e animamos a todes es compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a sinalarnos (en público ou privado) cando esteamos a ser opresives ou ignorantes en calquera aspecto de como os nosos privilexios vos afectan.

(ES)

Vila Liberdade es un proyecto de casa cuir situada en una aldea en Galicia (Península Ibérica).

Queremos proveer un espacio seguro para viajeres cuir y compañeres cuir locales en busca de tranquilidad para que puedan disfrutar de la vida rural, crear arte o relajarse.

El proyecto aún está en fase de desarrollo. La casa ya está habitada y los espacios de trabajo artístico son parcialmente utilizables, pero haremos más reformas en los próximos meses.

Todas las personas cuir son bienvenidas, esto es un espacio seguro para gente de todos los géneros y orientaciones (incluyendo todos los géneros no binarios, personas del espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) y trabajadores sexuales.

Tanto les habitantes permanentes como nuestra red local más próxima somos personas blancas de diversos géneros/orientaciones/capacidades funcionales/neuroestatus.

Reconocemos nuestros privilegios y animamos a todes les compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a señalarnos (en público o privado) cuando estemos siendo opresives o ignorantes en cualquier aspecto de cómo nuestros privilegios os afectan.

Our main account's instance is working properly again and we gained access back:

@vilaliberdade@lgbtqia.is

We'll keep using this account, mainly as backup, and publishing important announcements in both accounts.

If you wish, you can follow us in there too or keep reading us in here, although we'll likely publish less posts in here.

(GAL)

A instancia da nosa conta principal volve funcionar correctamente e recuperamos o acceso:

@vilaliberdade@lgbtqia.is

Seguiremos usando esta conta, principalmente como alternativa, e publicaremos os anuncios importantes do proxecto en ambas.

Se o desexades podedes seguirnos tamén alí, ou continuar léndonos nesta, aínda que posiblemente publicaremos menos contido aquí.

(ESP)

La instancia de nuestra cuenta principal vuelve a funcionar correctamente y hemos recuperado el acceso;

@vilaliberdade@lgbtqia.is

Seguiremos usando esta cuenta, principalmente como alternativa, y publicaremos los anuncios importantes del proyecto en ambas.

Si lo deseáis podéis seguirnos también allí, o continuar leyéndonos en esta, aunque posiblemente publicaremos menos contenido aquí.

Enquisa para falantes de portugués / Poll for portuguese speakers 

Que idioma resúltache máis fácil de ler?

Es membres deste proxecto falamos inglés, galego ou español en distintos graos, algunhes podemos ler portugués bastante ben pero non falalo (por agora).

Na nosa web e redes usamos os tres idiomas para que Vila Liberdade sexa un proxecto máis accesible, pero ao migrar a Colorid estamos a preguntarnos a que idioma dar preferencia para conversacións individuais convosco (por exemplo se queremos responder a un toot).

Agradecemos moito os vosos comentarios.

(ENG)

What language is easier for you to read?

We members of this project can speak English, Galician and Spanish in various degrees, some of us can read Portuguese well enough, but not speak it (for now).

For our web and social media we use all three languages in order for Vila Liberdade to be a more accesible project, but now migrating to Colorid we were wondering which language should we favour for individual conversations with users here (such as when replying to a toot).

We appreciate your comments a lot!

Migración de instancia ( refletir/difundir) / Instance migration (boost please( 

Con motivo de que a nosa instancia anterior parece estar abandonada e non podemos acceder a esa conta imos a migrar aquí por agora.

Se nos seguías na antiga conta podes seguirnos aquí.

Agradecemos difusión para que es noses seguidores poidan decatarse, xa que non podemos exportar os datos da antiga conta.

(ES)
Con motivo de que nuestra instancia anterior parece estar abandonada y no podemos acceder a esa cuenta vamos a migrar aquí por ahora.

Si nos seguías en la antigua cuenta puedes seguirnos aquí.

Agradecemos difusión para que nuestres seguidores puedan enterarse, ya que no podemos exportar los datos de la antigua cuenta.

(ENG)

Due to our previous instance apparently being abandoned and so not being able to log in there, we are migrating here for the time being.

If you were following us in that account, you can follow us here.

We appreciate boosts so our followers can know, given that we can't export data from that account anymore.

Privilexios e responsabilidade/Privileges and accountability (GAL, SPA, ENG) 

Todes es habitantes permanentes do proxecto somos branques, cidadis legais, clase obrera mais con recursos por encima do limiar da pobreza.

Mantemos un rexistro dos nosos comportamentos opresivos e os correspondentes procesos de responsabilidade no noso blog, dispoñible na categoría Responsabilidade e a tag .

(ESP)

Todes les habitantes permanentes del proyecto somos blanques, ciudadanes legales y clase obrera pero con recursos por encima del umbral de la pobreza.

Mantenemos un registro de nuestros comportamientos opresivos y los correspondientes procesos de responsabilidad en nuestro blog, disponible en la categoría Responsabilidad y la tag .

(ENG)

All permanent inhabitants of this project are white, legal citizens and working class with resources over poverty level.

We keep a record of our oppressive behaviours and its accountability processes in our blog, available in the category Accountability and the tag.

Does anyone know if the lgbtqia.is instance is doing ok? We are having some trouble with our account there, and contact email is apparently unattended since weeks ago.

Colorid.es

Uma instância com foco em pessoas queer/LGBTQIAPN+ que falam português. Saiba mais em sobre.colorid.es!

Qualquer pessoa pode criar uma conta, independentemente de orientação, gênero, relação do gênero atribuído ao nascimento com identidade de gênero ou corporalidade. Só não se esqueça de ler nossas regras!

Hi there, English speakers! You can see information regarding this instance by clicking here!